Jak je to s darovacími a kupními smlouvami?

V současné době se neustále nemovité věci (dále jen „nemovitosti“) a movité věci darují, prodávají a

kupují. V určitých případech je nezbytné sepsat darovací a kupní smlouvu, přičemž obě varianty definuje

občanský zákoník. V následujících řádcích se zaměříme, jaké náležitosti by měly jednotlivé smlouvy mít,

aby byly platné.

Darovací smlouva

V úvodu darovací smlouvy je nezbytné uvést informace o dárci a obdarovaném, a to konkrétně celá jména,

rodná čísla a adresy trvalého bydliště. Poté se uvede označení dokumentu, tedy že se jedná o darovací

smlouvu. Vzápětí následují definice a popis předmětných nemovitostí v darovací smlouvě, přičemž

jednotlivé body se odvíjí od toho, jaký je předmět darovací smlouvy.

 

Součástí darovací smlouvy je závazek darování nemovitosti obdarovanému, což se tedy týká pouze

případu, kdy je darována nemovitost. Ve smlouvě je přesně napsáno, zda je například darována celá

nemovitost, nebo jen její podíl.

 

V neposlední řadě jsou ve smlouvě definována práva a povinnosti obou stran. Pokud darování probíhá v

rámci příbuzenského vztahu, také se musí do darovací smlouvy uvést, protože v takovém případě je

darování osvobozeno od daně z příjmu daného daru. Obdarovaný však musí podat daňové přiznání a

hradit daň z nemovitosti, kterou přebírá do vlastnictví či spoluvlastnictví. Závěrem se ve smlouvě uvádí

práva na odvolání daru ze strany dárce a závěrečná ustanovení. Obdarovaný i dárce potvrzují souhlas s

darovací smlouvou svými podpisy. V případě darování mezi osobami blízkými se neuplatní předkupní

právo podílových spoluvlastníků.

 

Kupní smlouva

Další velice často sepisovanou smlouvou je kupní smlouva. Opět záleží na tom, zda se vztahuje na

nemovitost či movitou věc. V kupní smlouvě se uvádí opět informace o smluvních stranách, ovšem záleží

na tom, zda se kupní smlouva uzavírá mezi spotřebiteli, podnikateli anebo mezi podnikatelem a

spotřebitelem. Samozřejmě ve smlouvě musí být popsaná prodávaná věc (včetně jejích vad, aby se

předešlo dohadům), dále v ní musí být uvedeno, jaká je kupní cena, kdy má být částka zaplacena a jakou

formou. Závěrem nesmí chybět práva a povinnosti smluvních stran.

 

Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu, převzít předmět koupě a uhradit náklady spojené s převzetím

dané věci. Prodávající je zase povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě, odevzdat mu doklady

vztahující se k věci, umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva a předat mu předmět k přepravě.

Povinností prodávajícího také je uvést všechny vady předmětu, o nichž ví.

 

„Je lepší nechat si vytvořit kupní i darovací smlouvu přímo od advokáta, který do smluv zakomponuje

všechny důležité náležitosti, aby nebyla ve výhodněě či nevýhodě ani jedna strana,“ radí JUDr. Kazda.

 

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Újma na nemajetkových právech člověka může vzniknout hned několika způsoby, přičemž nejčastější je

právě ublížení na zdraví. Jakmile dojde k újmě na zdraví, má poškozený právo na nemajetkovou náhradu,

která poškozenému nahrazuje rovněž duševní útrapy, jež mu byly způsobeny újmou. O této problematice

se podrobně pobavte přímo s advokátem JUDr. Petrem Kazdou , který vám poradí, jak situaci řešit.