Shromáždění 28.11.2016

Zápis č. 18 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 28.11.2016 Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10 Předsedající shromáždění konstatovala shromáždění jako usnášeníschopné, jelikož byli přítomni vlastníci disponující 20870 hlasy...

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich